Pædagogisk tilsyn i Københavns Kommune

Det pædagogiske tilsyn skal sørge for, at alle institutioner i Københavns Kommune fungerer godt og overholder gældende lovgivning. Tilsynet ser på dagligdagen i institutionen og på det pædagogiske arbejde med børnene.

Et tilsyn består af:

·        Løbende tilsyn via de pædagogiske konsulenters samarbejde i dagligdagen med dag- og fritidstilbud samt ét årligt tilsynsbesøg, hvor det daglige arbejde med børnene observeres af en pædagogisk konsulent.

·        Et dialogmøde med ledelse og repræsentanter for medarbejdere og forældre.

·        En tilsynsrapport, der samler op på observationer fra tilsynsbesøg, og på dialogen med medarbejdere, leder og forældrerepræsentanter.

Light-tilsynet

I institutioner, der i et tilsynsår har fået ”Vedligehold indsats” i alle pejlemærker, øges kadencen for det ordinære tilsynsbesøg til to år. For fortsat at sikre en tæt dialog om udviklingen af den pædagogiske kvalitet, gennemføres et Light-tilsyn det år, der ikke gennemføres et ordinært tilsynsbesøg. I Light-tilsynet afholdes en vedligeholdelsesdialog mellem institution og pædagogisk konsulent, men der gennemføres ikke observationer.

 

Denne rapport udgør en opsamling på de vigtigste pointer fra vedligeholdelsesdialogen. Rapporten skal offentliggøres på institutionens hjemmeside.

 

Tekstboks: Den pædagogiske konsulent Alle institutioner i Københavns Kommune har en pædagogisk konsulent tilknyttet. Den pædagogiske konsulent rådgiver og vejleder løbende institutionen om blandt andet pædagogik, faglig udvikling og forældresamarbejde. Det er den pædagogiske konsulent, der gennemfører Light-tilsynet og skriver opsamlingen på vedligeholdelsesdialogen.

Hvis du vil vide mere

Har du spørgsmål til rapporten, er du velkommen til at kontakte lederen i institutionen. Er du forælder i institutionen, vil der i løbet af året blive afholdt et forældremøde, hvor rapporten præsenteres og drøftes. 

 

Du kan læse mere om, hvordan Københavns Kommunes institutioner arbejder med pædagogisk kvalitet og se den seneste kvalitetsrapport for hele dagtilbudsområdet på: www.kk.dk/kvalitetogtilsyn.

 


 

Hvilke emner havde Institutionen på forhånd valgt som udgangspunkt for dialogen?

 

 

• Sprogarbejdet med vægt på ”sprog, leg og lær”.

 

• Gårdmiljø-legepladser, vores indsatsområde siden sidste tilsyn.

 

• Basisbørn, rammer for arbejdet.

 

• Udsatte familier, institutionen efterlyser systematik med vidensoverdragelse inden opstart i

    børnehaven.


Institutionen har I dialogen fået sparring på følgende punkter

 

 

Indhold og Krav 

 

• Børn skal have mulighed for at skabe kontakt og kommunikation. At blive støtte i at kommunikere

   nuanceret med bl.a. mimik, kropssprog og talesprog.

 

• Børn skal have mulighed for at udvikle ordforråd og forståelse for sprogets regler, udvikle sproglig

   kompetence. At blive fortrolige med sammenhæng mellem fx kropssprog, mimik og det talte

   sprog. 

 

• Børn skal have mulighed for at kunne give udtryk for sig selv. At møde voksne, der forstår og

   anerkender dem, så de kan formidle egen forståelse, meninger, tvivl, følelser og tanker. 

 

 

Noget er vigtigere at kigge efter end andet…. 

 

Læringsmiljø?

 

• Hvilke konkrete, fysiske, sociale og kulturelle betingelser/vilkår ser vi her?

 

• Har børnene udfordrende opgaver, der kræver aktiv deltagelse?

 

• Har børnene mulighed for at deltage i forskelligartede processer?

 

• Hvordan bidrager institutionensmiljøet til børn og voksnes læring?

 

• Skal der skabes andre muligheder? 

 

Børns læring?

 

• Hvordan gives børnene mulighed for refleksion, handling, identitet?

 

• Får børnene mulighed for at begribe, agere og blive sig selv i det daglige samspil i det

   praksisnære arbejde?

 

• Har børnene de optimale valgmuligheder?

 

• Har børnene mulighed for at udøve fælles ansvar?

 

• Hvordan spiller børnenes læreprocesser sammen med de voksnes?

 

• Skal der skabes andre muligheder?

 

• Fokus er forskudt fra ”undervisningsmetode” til læreprocesser – dvs. fra pædagogens rolle som

   ”formidler” til barnets rolle som ”aktiv tilegner”   

Ønsker til support i det
kommende år

 

 

• Institutionen har kendskab til og samarbejder med områdets tværfaglige support. Har et ønske –

   tydeligere systematik i samarbejdet med sundhedsplejen om udsatte familiers overgang/opstart i

   børnehaven.