Mål for de seks læreplanstemaer.

Pædagogiske mål for alsidig personlig udvikling:

-        Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udfolder, udforsker og erfarer sig selv og hinanden på både kendte og nye måder og får tilid til egne potientialer. Dette skal ske på tværs af blandt andet alder, køn samt social og kulturel baggrund.

-        Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte samspil og tilknytning mellem børn og det pædagogiske personale og børn imellem. Det skal være præget af omsorg, tryghed, nysgerrighed, så alle børn udvikler engagement, livsduelighed, gåpåmod og kompetencer til deltagelse i fællesskaber. Dette gælder også i situationer, der kræver fordybelse, vedholdenhed og prioritering.

 

Vores mål:

Flere af børnene er lidt forbeholdne ved at deltage i noget nyt, de tør ikke udfolde sig, skal overvinde sig selv for at deltage i børnefællesskaberne.

Vi vil i højere grad lave en tryg ramme for de aktiviteter, som falder børnene svære.

Den voksne skal gå forrest ved at guide børnene og sætte en tryg ramme ved at være opmærksom på, hvem barnet profiterer af at være sammen med i de svære situationer og ved at have en opmærksomhed på, hvor barnet befinder sig rent udviklingsmæssigt, så barnet på værdig vis overvinder sin egen usikkerhed.

I den forbindelse har vi valgt at sætte fokus på, hvornår det er relevant at bruge skabeloner og i flere henseender bruge de børneinitierede ting

 

Vores mål:

Under coronakrisen har der været langt mindre fokus på oprydningen af praktiske grunde. Vi kan se, det gør børnene mindre ansvarlige/ligeglade.

Vi vil sætte fokus på oprydningen igen ved at hjælpe dem med at systematisere tingene i vores afvaskningskurve og på den måde få fremmet deres selvhjulpenhed og ansvarlighed for børnenes legetøj.

Pædagogiske mål for social udvikling:

-        Det pædagogiske arbejde med læreplanstemaet social udvikling skal tage udgangspunkt i beskrivelsen af temaet og to pædagogiske mål målrettet 0-5 år:

-        Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn trives og indgår i sociale fællesskaber, og at alle børn udvikler empati og relationer.

-        Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte fællesskaber, hvor forskelligheden ses som en ressource, og som bidrager til demokratisk dannelse.

 

Vores mål:

Vi har nogle børn, som har svært ved at finde en tættere ven, som er lidt usikre i de forskellige sociale kontekster.

Vi vil sikre os, at de daglige grupper børnene opdeles i, byder op til potentielle venskaber via vores daglige sparring og fælles refleksion.

Vi har etableret en legegruppe, hvor målet er at deltage i rollelege og lære de sociale spilleregler at kende.

Vi vil løbende bytte børnene ud i gruppen, så der konstant er fokus på potentielle venskaber i gruppen, som kan generaliseres til hele dagen.

 

Vores mål:

Når vi ser de mindre børn, som er usikre på f.x. påklædningen eller andet praktisk, vil vi i højere grad appellere til de større børn om at være hjælpere.

Samtidig vil vi sikre, at omdrejningspunktet for selvhjulpenhed holdes vedlige, så de enkelte børn får en følelse af at kunne magte mange af de små opgaver i dagligdagen. En hårfin balance, som kræver vedvarende snak personalet imellem.

 

 

 Pædagogiske mål for kommunikation og sprog.

-        Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udvikler sprog, der bidrager til, at børnene kan forstå sig selv, hinanden og deres omverden.

-        Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn opnår erfaringer med at kommunikere og sprogliggøre tanker, behov og ideer, som børnene kan anvende i sociale fællesskaber.

 

Vores mål:

Vores ugentlige sproggruppe er en fast gruppe af børn, hvor vi fremadrettet vil arbejde hen imod en mere differentieret gruppe af børn, så alle børnene på skift får deltagelse i gruppen samtidig med vi fastholder, at de børn som har sproglige udfordringer får større deltagelsesmuligheder end de øvrige børn.

Vi forestiller os at skifte gruppen af børn en gang månedligt. Læs og leg konceptet vil være omdrejningspunktet for sprogggruppen.

 

Vores mål:

Vi vil i højere grad have fokus på at synge med børnene i løbet af dagen for at stimulere det sproglige og børnefællesskabet.

Vi vil afprøve at lave plancher med 5 sange, hvor en enkel bliver sunget ved eftermiddagsmåltidet og se, om det kan gavne både det sproglige og fællesskabet i denne kontekst. På samme måde vil vi i højere grad have sange med til samlingen en gang ugentlig.

 

 Pædagogiske mål for krop, sanser og bevægelse:

-        Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udforsker og eksperimenterer med mange forskellige måder at bruge kroppen på.

-        Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn oplever krops-og bevægelses glæde både i ro og i aktivitet, så børnene bliver fortrolige med deres krop, herunder kropslige fornemmelser, kroppens funktioner, sanser og forskellige former for bevægelse.

 

Vores mål:

Specielt senere på dagen oplever vi en træthed, til tider uro hos nogle af børnene. Her vil vi i højere grad sætte fokus på, hvordan børnene kan få en pause, noget mere nærvær/mærke deres egen krop, når børnehaven summer af liv.

Vi vil lave nogle sanseflasker med glimmer og andre forskellige ting og via dem prøve at fremme nærværet omkring eftermiddagsmåltidet. Dette skal være lige før alle børn får sat sig, i et forsøg på at få roen til at sænke sig over flokken.

 

Vi vil investere i en yoga underviser, som kan være behjælpelig med nogle enkle strategier for børneyoga, som vi kan anvende ad hoc, når børnegruppen indbyder til det. Det er med samme formål som ovenstående, at børnene oplever en ro på nogle hektiske tidspunkter i løbet af dagen.

 

Pædagogiske mål for natur, udeliv og science.

-        Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får konkrete erfaringer med naturen, som udvikler deres nysgerrighed og lyst til at udforske naturen, som giver børnene mulighed for at opleve menneskets forbundethed med naturen, og som giver børnene en begyndende forståelse for betydningen af en bæredygtig udvikling.

-        Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn aktivt observerer og undersøger naturfænomener i deres omverden, så børnene får erfaringer med at genkende og udtrykke sig om årsag, virkning og sammenhænge, herunder begyndende matematisk opmærksomhed.

 

Vores mål:

Vi vil i højere grad sætte fokus på bæredygtigheden, få børnene inddraget i, hvordan vi kan genbruge nogle af vores materialer.

-        Vi vil lave kasser til toiletruller, mælkekartoner, papiraffald og andet, som kan anvendes igen. Få løbende snakke med børnene omkring betydningen af at genanvende ellers udsmidte materialer, når de bruger materialerne fra genbrugsreolens kasse.

-        Vi vil deltage i den årlige skraldedag med de ældste børn med tænger, når coronaen er overstået og på den måde give børnene et medansvar til at vedligeholde vores fælles arealer og få en forståelse af, hvad der sker med affaldet.

 

 Pædagogiske mål for kultur, æstetik og fællesskab.

-        Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn indgår i ligeværdige og forskellige former for fællesskaber, hvor de oplever egne og andre kulturelle baggrunde, normer, traditioner og værdier.

-        Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får mange kulturelle oplevelser, både som tilskuere og aktive deltagere, som stimulerer børnenes engagement, fantasi, kreativitet og nysgerrighed, og at alle børnene får erfaringer med at anvende forskellige materialer, redskaber og medier.

Vores mål:

Målet er at lave et teaterstykke med de ældste børn og via denne proces fremme nedenstående personlige og kreative processer:

-        Give børnene et mod til at stå frem og spille en rolle

-        Give børnene et billede af, hvad det vil sige at skabe en forestilling

-        Præsentere børnene for en historie, som er en del af deres kultur og via den få stimuleret deres fantasi

-        Inddrage børnene på forskellig vis via andre kreative processer: lave rekvisitter og lave baggrunde

-        Se forestillingen via et medie og lege med ipaden i denne proces